תקנון שימוש במערכת לביטול חברות בארגון עובדים ולחופש מהתאגדות של תנועת תחרות

  כללי

 1. המערכת מופעלת על-ידי תחרות – התנועה לחירות בתעסוקה (ע"ר 580619419) מרח' נופי פרת 64, כפר אדומים, info@tacharut.org (להלן: "תחרות") ומשמשת לצורך איסוף טופסי הודעה על ביטול חברות בארגוני עובדים ואודות דרישת עובדים לחופש מהתאגדות והעברתם לגורמים הרלוונטיים (להלן: "המערכת").
 2. כל האמור בתקנון ותנאי השימוש אלו נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד וכמובן מתייחס לזכר ונקבה באותה מידה.
 3. תנאים אלו נכתבו בשפה מובנת לכל ובשימוש במערכת הינך מקבל תנאים אלה כלשונם ובמלואם לאחר שהבנת את תוכנם ולא תהיה לך כל טענה ו/או תלונה באשר לאי הבנת משמעותם. כותרת הפרקים, ככל שישנם, הינה לנוחיות בלבד ולא ישמשו כפרשנות התקנון ותנאי השימוש.
 4. כל הוראה מתקנון זה אשר תימצא חסרת תוקף או בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה לא תפגע בתחולתן או בתקפן של יתר הוראות תקנון זה.
 5. השימוש במערכת הוא וולונטארי, ומסירת המידע והעלאת התכנים הינה ברצון וביוזמת המשתמש.
 6. השימוש במערכת

 7. המשתמש יידרש להזין פרטים אישיים ומידע אישי במהלך השימוש במערכת על מנת להפיק את בקשת ביטול החברות וכאמצעי אימות של זהות המשתמש. בתחילה המשתמש יתבקש למלא את מספר הטלפון הנייד שלו ולהזין את הקוד שקיבל בהודעת-SMS כתנאי כניסה למערכת. לאחר מכן ימלא המתשמש את שם מקום עבודתו, שמו הפרטי, שם משפחתו, כתובת דוא"ל ומספר תעודת זהות.
 8. במקרה שתנאי הביטול של ארגון העובדים דורשים זאת, יתבקש המשתמש להעלות צילום של תעודה מזהה. תחרות תהא רשאית לעדכן את הפרטים והמידע אותם נדרש למסור למערכת, בהתאם לשיקול דעתה ובהתאם למטרה המוצהרת של המערכת.
 9. בשלב הסופי יתבקש המשתמש לחתום על טופס ביטול החברות שהפיקה המערכת בהתאם לפרטים שמילא קודם לכן. כל הפרטים שהזין המשתמש בעת השימוש במערכת יישמרו על שרתי תחרות, לרבות כתובת IP ופרטים טכניים אודות המכשיר ממנו התקשר המשתמש. הפרטים לא ישמשו אלא לצורכי ביטול החברות, הכרעה בשאלת יציגות, שיפור השירות וחווית המשתמש, דיווח לא מסחרי ולצרכי אבטחה ואימות האותנטיות של בקשות ביטול החברות.
 10. הסכמה לתנאי שימוש

 11. אנא קרא בעיון: בעצם השימוש במערכת באמצעות סימון "V" בתיבה המיועדת לכך בתחתית התקנון הינך מצהיר כי קראת והבנת את תנאי התקנון והינך מסכים לכל התנאים המפורטים בו. אישור מכוון של המשתמש לתנאי התקנון יבוצע באמצעות מילוי ריבוע ריק שעליך לסמן, ליד המילים "קראתי את התקנון ואני מסכים לתוכנו". השימוש במערכת כפוף להסכמה זו. אם אין מסכים לאי-אלו מתנאי התקנון, הינך מתבקש להימנע לחלוטין משימוש במערכת.
 12. בתכנים הכלולים במערכת עשויים ליפול שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר, אי דיוקים וכיו"ב, ו"תחרות" לא תישא בכל אחריות לנזק שנגרם או ייגרם למשתמש או לצד ג' כלשהו בקשר לשיבושים כאמור.
 13. תנאי התקנון קובעים את הגישה והשימוש שלך במערכת ויחולו על כל שימוש שתעשה בהן לרבות במידע, בשירותים ובתכנים המופיעים בה או בקישוריות כלשהן שיופיעו במהלך השימוש במערכת והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת המערכת.
 14. תקנון זו מפרט את מסגרת היחסים שבין תחרות לבין משתמשי המערכת, ותחרות איננה ולא תהא צד למערכת יחסים כלשהי בין משתמש אחד למשנהו, בין המשתמש לבין ארגון העובדים ובין המשתמש לבין מקום העבודה שלו.
 15. כניסה והתחברות למערכת מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף לתקנון זה ולכל הודעה המוצגת במסגרת השימוש במערכת. אתה מצהיר ומתחייב כי אתה כשיר ומוסמך להתקשר בתקנון זה, שהינו למעשה הסכם משפטי מחייב, וככל והנך מבצע התקשרות, הנך מצהיר כי גילך הינו 18 לכל הפחות. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה להשתמש במערכת ו/או בשירותיה. מאחר והתקנון הינו הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותו בעיון ועל בסיס זה תבחר אם לאשרו ולהשתמש במערכת.
 16. שינוי או עדכון לתקון

 17. תחרות רשאית לעדכן את התקנון מעת לעת, וזאת מבלי צורך להודיע למשתמשי המערכת. כל כניסה ו/או שימוש במערכת, וסימון "V'' במקום המיועד לכך לאחר קריאת התקנון, יהווה הסכמה וראיה בלתי ניתנת לערעור להסכמת המשתמש לתקנון כנוסחו במועד הכניסה למערכת.
 18. אשר על כן, בעת שימוש חוזר במערכת, מומלץ לקרוא בעיון את התקנון כנוסחו באותה עת.
 19. אם אינך מסכים לכלל התקנון ותנאי השימוש המעודכנים למועד השימוש האחרון, יש להימנע מכל שימוש במערכת.
 20. המשך שימוש במערכת, בתוכן ו/או בשירותי התקנון יעיד על הסכמה וקבלה של תנאי התקנון המעודכנים.
 21. מועד עדכון אחרון של תקנון זה: דצמבר 2020

  מידע ופרטיות

 22. מידע שנאסף במערכת נשמר במאגר המידע של תחרות ויועבר לארגון העובדים הרלוונטי, לפי העניין, לשם מימוש בקשת המשתמש. מידע רלוונטי לשם הביטול יועבר או יוצג אף לגורמים אחרים זולת המשתמש, דוגמת נציגות עובדים לחופש מהתאגדות במקום העבודה, לבקשת בית משפט או לחברה בה קיימת שאלה בנוגע ליציגות ארגון עובדים במסגרת הליך ו/או תהליך לבירור יציגות, ובכפוף למידה הנדרשת, לזהירות ולהתחייבות החברה המקבלת לשמור על פרטיות פרטי המשתמשים ושלא להפלותם עקב הבעת עמדתם.
 23. פרטי הקשר שבמאגר עשויים לשמש את תחרות לשם הפצת מידע ויצירת קשר שלא למטרות מסחריות. פרטי הקשר ישמשו לאימות נתוני המשתמשים, טיפול בבקשות המשתמשים, דיוור של נציגות עובדי החברה שפועלים בתיאום עם תחרות ודיוור של תנועת תחרות. כל משתמש רשאי לבקש למחוק את פרטיו ולהפסיק כל התקשרות עמו בפניה ל info@tacharut.org או באמצעות קישור המצוי בתחתית הודעות שיישלחו אליו.
 24. גישה למאגר תנוהל על-ידי תנועת תחרות שעשויה לאפשר גישה לנציגות עובדים לפי העניין, לבעלי מקצוע לפי הצורך ולעובדי או מתנדבי העמותה בהתאם לצורך ולמטרות המערכת.
 25. משתמש מתחייב להזין נתוני אמת ולהימנע מניצול המערכת לרעה. תחרות לא תישא בכל אחריות עקב הצגת מידע שגוי ששלחו המשתמשים. התחזות, וכפיית שימוש במערכת על עובדים בניגוד לרצונם הם עבירות ותנועת תחרות לא תהסס לחסום משתמשים או להגיש תלונה במקרים שכאלה.
 26. חרות אינה צד בהתחייבות של ארגון עובדים כלפי עובדים ולהיפך. תחרות לא תהיה אחראית כלפי המשתמש בשום מקרה, לא בגין אי-ביטול חברות, גביית דמי חבר ע"י ארגון עובדים בניגוד להסכמת המשתמש ולא בגין שיהוי בהעברת בקשת המשתמש. התעלמות ארגוני עובדים מפניות היא תופעה קיימת והאחריות לוודא כי החברות אכן בוטלה תהיה על המשתמש.
 27. אחריות לשירות המסופק על ידי המערכת

 28. שירותי המערכת מיועדים להיות זמינים בכל עת. יחד עם זאת, אין ביכולת תחרות להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות".
 29. תחרות רשאית להפסיק את השימוש במערכת מעת לעת לצורכי תחזוקתה שידרוגה וארגונה. לא יינתן כל פיצוי בשל הפסקות ו/או תקלות בשירות המערכת.
 30. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשותם של סיכונים הטמונים ברשת הטלפוניה, האינטרנט ומערכת המחשוב, וכי תחרות לא תהא אחראית להם, כאשר בכלל זה נזקים ו/או הפסדים עקב: וירוסים; סוסים טרויאנים; ציתות לקווי תקשורת; פריצה למאגרי מידע, לשרתים, לטלפונים, לרשת הטלפוניה או למחשבים; התחזות למערכת ו/או לבעליה; תרמיות והונאות מקוונות; קריסות והפסקות בפעילות המערכת; שיבושים ו/או תקלות בקווי תקשורת; השבתה זמנית או לצמיתות של חלק או כל שירותי המערכת; וכיו"ב.
 31. תחרות לא תהא אחראית בגין כל עיכוב, קושי, נזק או הפסד הנגרמים בשל גורמים שאינם בשליטתה של תחרות ושלא הייתה יכולה למונעם במאמץ סביר.
 32. בכפוף לאמור לעיל, תחרות לא תהא אחראית- חוזית, נזיקית או אחרת- כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי, בגין נזק ו/או הפסד הנובע משימוש במערכת או מהסתמכות על מידע המצוי בו.
 33. השימוש המותר במערכת

 34. אין לעשות שימוש מסחרי או בלתי חוקי במערכת ו/או במידע ו/או בשירותים הניתנים על ידה, ללא ידוע והסכמה מראש של תחרות
 35. המשתמש מתחייב להשתמש במערכת באופן חוקי בלבד, בהתאם להוראות תקנון זה, ובהתאם לכל דין.
 36. המשתמש מתחייב לפקח על התכנים המוזנים על ידו למערכת ולשאת במלוא האחריות על פי כל דין לתכנים אלה. תחרות אינה מבצעת פיקוח מהותי על התכנים המוזנים על ידי המשתמש למערכת.
 37. הפרת התקנון

 38. תחרות רשאית בכל עת להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המשתמש למערכת, באופן מלא או חלקי, באופן זמני או לצמיתות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובפרט במקרים בהם יעלה חשש שהפר המשתמש את הוראות התקנון ו/או את הוראות הדין, או משיקולים הקשורים לאבטחת מידע ולניהול סיכונים, בנוסף לכל סעד העומד לתחרות על פי כל דין.